กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ

เรียนรู้บูรณาการทักษะการเขียนกับทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ 3ขั้นตอน มาดูตัวอย่าง>>

เขียนเรื่องจากภาพ

ขั้นที่1 เขียนเติมคำที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับภาพ ที่มา กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.3 ขั้นที่2 เขียนประโยคจากคำที่กำหนดให้ ที่มา กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.5 ขั้นที่3 เขียนเรื่องจากภาพ 1 ย่อหน้า ที่มา สมุดเขึยนอิสระ

แนะนำหนังสือออกใหม่

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

 โครงงานสะเต็มศึกษา

About Benyapha Sophon

Check Also

คำประสมภาษาไทย ก-ฮ

คำประสม น. คือ คําที่เกิดจากการนําคํามูลที่เกิดอิสระได้ตั้งแต่ 2 คําขึ้นไปมาประสมกันแล้วกลายเป็นคําใหม่ที่มีความหมายใหม่ขึ้นมาอีกคําหนึ่ง เช่น ลูกเสือ ลูกน้ำ แขกยาม เครื่องใน ไฟฟ้า Related