สื่อพับ : ความชันของเส้นตรง (slope)

มาดูผลงานการเรียนรู้แบบ Active Learning ของผู้เรียน นำเสนอเป็นขั้นเป็นตอนผ่านสื่อพับ (foldables) >>>

ในทางคณิตศาสตร์ ความชัน (slope หรือ gradient) ของเส้นตรงบอกถึงความสูงชัน ความลาดเอียง หรือ ระดับ ค่าความชันยิ่งมากแสดงถึงความสูงชัน ความลาดเอียงที่มากขึ้น

ความชันนิยามตามอัตราของ”การยก”หารด้วย”การเคลื่อนที่”ระหว่างจุดสองจุดบนเส้น หรืออัตราส่วนสูงที่เปลี่ยนแปลงต่อระยะทางตามแนวนอนระหว่างสองจุดใดๆบนเส้น ให้สองจุดนั้นเป็น (x1,y1) และ (x2,y2) บนเส้นตรง ความชัน m ของเส้นตรงเป็น

{\displaystyle m={\frac {y_{2}-y_{1}}{x_{2}-x_{1}}}}

ด้วยวิธีแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์สามารถคำนวณความชันของเส้นสัมผัสจนถึงเส้นโค้งที่จุดๆหนึ่งได้

แนวคิดเรื่องความชันสามารถประยุกต์ในระดับหรือความชันในภูมิศาสตร์และวิศวกรรมโยธา ด้วยวิธีตรีโกณมิติระดับ m ของถนนที่งมุมลาดเอียง θ

{\displaystyle m=\tan \theta \!}

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย

สื่อพับ : ความชันของเส้นตรง (slope)

ตัวอย่างผลงานการเรียนรู้แบบ Active Learning ของผู้เรียน นำเสนอเป็นขั้นเป็นตอนผ่านสื่อพับ (foldables)

  

ที่มาของภาพhttps://ispeakmath.org/2012/03/07/all-about-slope-foldable/

แนะนำหนังสือออกใหม่ โครงงานสะเต็มศึกษา

คลิก ที่นี่ ดูเพิ่มสือเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิด ผ่านกิกจกรรม Active Learning

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีสานตะกร้าด้วยใบมะพร้าว

เราต้องช่วยกัน ..ลดขยะที่ย่อยสลายยาก