Home | Tag Archives: ใบงาน

Tag Archives: ใบงาน

ใบงานวิทยาศาสตร์ : กล้องจุลทรรศน์

ผู้ประดิษฐ์ กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) คือ แซคาเรียส แจนส์เซน และ อันโตนี ฟัน เลเวินฮุก เพื่อใช้ส่องดูวัตถุที่มีขนาดเล็ก ทำให้สามารถค้นพบเซลล์

Read More »

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

อ่านร้องท่องจำมากมาย..ก็ยังไม่เก่งอังกฤษ มาดูเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้สื่อสารจากกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติการฝึกใช้ภาษาและการคิด..สนุกกว่าและกล้าสื่อสารมากขึ้น มาดูแนวทางหนึ่ง >>

Read More »

ตัวอย่างใบงานฝึกคิดวิเคราะห์วิจารณ์..หลายระดับความยาก-ง่าย

การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้..เป็นทักษะที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ให้เยาวชน มาดูระดับความยากง่ายของใบงานกันเลย>

Read More »