Home | Tag Archives: แบบฝึกทักษะภาษาไทย

Tag Archives: แบบฝึกทักษะภาษาไทย

อ่านคำตามภาพ-อ่านความตามนิทาน-อ่านสาระหลากหลายตามPISA

จัด3ขั้นตอนฝึกทักษะอ่านคล่อง-คิดวิเคราะห์เป็น ได้ง่ายๆ หลากหลาย และท้าทายการคิด ดังนี้ 1.อ่านคำตามภาพ หนูเก่งไทย นำเสนอแบบฝึกและเกมภาษาสนุก สั้นๆ และหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการอ่านคล่อง-เขียนคล่อง-เข้าใจความ-คิดวิเคราะห์เป็น-สื่อสารถูกต้อง พร้อมเฉลย (สำหรับป.1-3 ) หนังสือเล่มละ 79.- 2.อ่านความตามนิทาน เกมภาษาไทยนิทานสระพาสนุก นำเสนอนิทานสระสั้นๆ24เรื่อง/ครบ24สระ แต่ละเรื่องมีแบบฝึกและเกมหลากหลาย เพื่อฝึกอ่านคล่อง-เขียนคล่อง-คิดวิเคราะห์เป็น-เข้าใจความ-สื่อสารได้ถูกต้อง พร้อมเฉลย (สำหรับป.1-6) หนังสือเล่มละ155.- (หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด ชุดละ275.-) 3.อ่านสาระหลากหลายตามแนว PISA กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนว PISA นำเสนอแบบฝึกและแบบทดสอบการอ่านและการคิดวิเคราะห์ตามแนวPISA จากนิทาน บทความ สารคดี เรื่องสั้น แผนผังความคิด แผนที่ แผนภูมิและข้อความบนอินเทอร์เน็ต ..พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด (สำหรับประถม-มัธยม) หนังสือเล่มละ270.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์pdf ชุดละ540.-) สอบถาม/สั่งซื้อ โทร.08-1647-7076 / ส่งข้อความ / LINE ID …

Read More »

ใช้กิจกรรมการเขียนอิสระฝึกทักษะการนำตนเองให้เด็กได้อย่างไร?

การทำงานเป็นระบบ  จำเป็นต้องใช้สมองในการคิด วางแผนและลงมือปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียนควรได้รับการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องและหลากหลายให้คิดเป็น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และนำตนเองได้เพื่อก้าวเผชิญกับโลกในชีวิตจริง การเรียนรู้การนำตนเอง (self-directed learning) เป็นทักษะที่สามารถฝึกได้จากความสนใจที่ได้รับการกระตุ้นหรือสนับสนุนให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียน โดยลงมือคิด-วางแผน-ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อสู่ความสำเร็จ จนสามารถนำตนเองไปได้ตลอดชีวิต กับทั้งสามารถเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกด้วย กิจกรรมการเขียนอิสระ  เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ใช้ฝึกเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การนำตนเอง เป็นกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ที่สามารถจัดมาบูรณาการได้ในหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ แทรกในกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มบรรยากาศที่ท้าทาย ตามระดับชั้นของผู้เรียน ตัวอย่างกิจกรรมการเขียนอิสระสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่1-3 ที่มาของภาพ สมุดเขียนอิสระ การจัดกิจกรรมการเขียนอิสระ  ดร.อัจฉรา ฉายวิวัฒน์ได้เสนอแนวปฏิบัติ คือ 1.การเขียนอิสระ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดจินตนาการ อยากสร้างสรรค์ด้วยตนเอง และอยากเขียนออกมา 2.การเขียนอิสระ ให้ผู้เรียนเขียนในสิ่งที่ตนเองคิดอยู่ในสมอง ฝึกให้คิดเอง แล้วเปลี่ยนความคิดออกมาเป็นภาษาเขียน 3.การเขียนอิสระ ปล่อยให้ผู้เรียนผ่อนคลาย มีอิสระในขณะที่เขียน จึงไม่ควรมีรูปแบบในการเขียน 4.การเขียนอิสระ อาจให้ผู้เรียนเริ่มจากการเขียนสั้นๆ วาดภาพประกอบให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดของผู้เขียน/ผู้เรียน อาจให้กำลังใจ แล้วค่อยๆเขียนให้มากขึ้น 5.การเขียนอิสระ ควรได้รับการตรวจที่มิต้องแก้ไข แต่อาจสอนเพิ่ม หรือให้คำแนะนำภายหลัง 6.การเขียนอิสระ ผู้จัดกิจกรรม/ครู เป็นผู้ที่ท้าทายความคิดของผู้เขียน/ผู้เรียนเท่านั้น …

Read More »

ใหม่!กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.๑-๓

ตามตัวชี้วัดมีแบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลยละเอียดยิบ เน้นฝึกทักษะการคิด พร้อมกับการสื่อสารภาษาได้ถูกต้องคล่องแคล่ว

Read More »