Home | Tag Archives: แบบฝึกทักษะการคิด

Tag Archives: แบบฝึกทักษะการคิด

รายการหนังสือและไฟล์ของ BEN 2022

สื่อเสริมประสิทธิภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ21 : หนังสือการบริหารโรงเรียน คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ เกมและกิจกรรมBBL โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

Read More »

ตัวอย่างแบบฝึกทักษะที่พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์

สอนให้คิดวิเคราะห์เป็น ก้าวสู่การสร้างองค์ความรู้ได้เอง..เป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับการเรียนรู้ยุคนี้ มาดูตัวอย่างหลากหลายกลุ่มสาระฯและระดับชั้น>>

Read More »