Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | ตัวอย่างแบบฝึกทักษะที่พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์

ตัวอย่างแบบฝึกทักษะที่พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์

สอนให้คิดวิเคราะห์เป็น ก้าวสู่การสร้างองค์ความรู้ได้เอง..เป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับการเรียนรู้ยุคนี้ มาดูตัวอย่างหลากหลายกลุ่มสาระฯและระดับชั้น>>

ตัวอย่างแบบฝึกทักษะที่พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์

 

1.เด็กเริ่มเรียนฝึกคิดวิเคราะห์จากภาพ

 คน เปรียบเทียบ

คลิกดูใบงานปฐมวัยเพิ่มที่ http://www.benpublishing.net/2017/04/03/kindergarten-ads-all/

2.เริ่มหัดอ่าน-เขียน-คิดวิเคราะห์จากคำคล้องจอง

ตย คำคล้องจอง

คลิกดูใบงานปฐมวัยเพิ่มที่ http://www.benpublishing.net/2017/04/03/kindergarten-ads-all/

 

3.ฝึกอ่าน-คิดวิเคราะห์-สรุปความจากคำคล้องจองและปริศนคำทาย

P2-65

ที่มาของภาพกิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.2

 

4.ฝึกอ่าน-คิดวิเคราะห์จากข้อความสั้นๆและภาพ

ตย เนื้อหาThinking

ที่มาของภาพ : ใบงานและแบบทดสอบภาษาอังกฤษป4-6

 

5.ฝึกคิดวิเคราะห์จาก Thinking Tools #Tree Map
MTH06

ที่มาของภาพ : เกมคณิตศาสตร์ Thinking Map Thinking Math

 

6.ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยคำถามนำสู่การลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ปริศนาวิทย์ (1)

ที่มาของภาพ : หนังสือสนุกคิดกับปริศนาวิทยาศาสตร์

 

7.ฝึกอ่านคิดวิเคราะห์จากเกมปริศนาคำทาย 1

FnE21

ที่มาของภาพ : เกมและกิจกรรมสุดสนุก Fun&Easy Reading

8.ฝึกคิดวิเคราะห์จากเกมปริศนาคำทาย2

77-08

ที่มาของภาพ : เกมสนุกคิดรอบรู้77จังหวัด

 

9.ฝึกอ่าน-คิดวิเคราะห์-สรุปความ-เขียนสื่อสารด้วย Mind Map

005

ที่มาของภาพ : กิจกรรมเสริมทักษะ หนูอ่านเก่ง

10.ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ตามแนวPISA

10แบบฝึกนิทาน1 11แบบฝึกนิทาน1

ที่มาของภาพกิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวPISA

11.เกมภาษา..พาให้คิด

10645148_978367288846126_2341147187809693493_n

ที่มาของภาพ : เกมและกิจกรรมสุดสนุก Thinking English

ดูเพิ่ม : คู่มือ เกมและกิจกรรมBBL โครงงานและรายงานวิจัยฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …