รายการหนังสือและไฟล์ของ BEN 2024

สื่อเสริมประสิทธิภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ21 : หนังสือการบริหารโรงเรียน คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ เกมและกิจกรรมBBL โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

รายการหนังสือและซีดีของ BEN

 

 

 

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมอัพเดตทุกวัน

หนังสือขายดี

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

พัฒนาร่างกาย สมอง และคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกมและการเล่น