Tag Archives: การทดลองวิทยาศาสตร์

กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.2

นำเสนอกระบวนการเรียนรุุ้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นขั้นเป็นตอนให้เด็กได้คิด ค้นให้พบในสิ่งที่อยากรู้ แล้วลงมือปฏิบัติ การเตรียมสื่อของครู รวมทั้งการวัดผลประเมินผล ผู้เขียน : อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์และอ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ รูปเล่ม : ขนาด 18.5×23 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน108หน้า(สีเดียวขาวดำ) สำหรับ : คุณครูและผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่2 เนื้อหา : นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีคำถามกระตุ้นให้เกิดการคิด อยากสำรวจและทดลองเพื่อหาคำตอบ และพัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป โดยมีใบงานและใบกิจกรรมตลอดทุกบท และเนื้อหาสาระฯอิงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ2551 ราคา :หนังสือเล่มละ155.- หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ255.- การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือ LINE ID : khunnai.benyapha หรือ ที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublsh/ ดูข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือและสื่อเสริมทักษะกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สารบัญและตัวอย่างเนื้อหา

Read More »