สื่อเสริมการเรียนรู้สำหรับจัดประสบการณ์ปฐมวัย

สื่อจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย

เพื่อพัฒนาร่างกาย สมอง และเรียนรู้รอบตัวจากการลงมือทำผ่านโครงงานและกิจกรรมสร้างสรรค์

Read More »

เทคนิคการประดิษฐ์สื่อและของเล่น

วัสดุเหลือใช้มีอยู่มากมาย..จะทิ้งไปให้เป็นขยะที่เพิ่มมลภาวะเป็นพิษให้โลก ทำไม? นำวัสดุเหล่านั้นมาคิดสร้างสรรค์และบูรณาการกับสาระข้อความรู้ประดิษฐ์สื่อและของเล่นได้หลากหลายมาดูกัน >>

Read More »

โครงงานเด็กเล็ก

ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมสู่การทำโครงงาน พร้อมใบงาน ใบกิจกรรม ขั้นตอนทำโครงงาน พร้อมการประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลาย

Read More »