ข่าวและบทความการศึกษา

24ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)

อาร์ซต และนิวแมน (Artzt and Newman. 1990 : 448 – 449) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ (co-operative learning) เป็นวิธีที่ผู้เรียนทำการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่ม เพื่อบรรลุเป้าหมายสมาชิกทุกคนจึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหา ครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือจัดหาและชี้แนะแหล่งข้อมูลในการเรียนตัวนักเรียนเองจะเป็นแหล่งความรู้ซึ่งกันและกันในกระบวนการเรียนรู้  ..

Read More »

9เทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาสมองเด็ก

เป็นที่ทราบกันว่าการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กสามารถทำได้โดยการตั้งคำถาม..แต่จะถามอย่างไรเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมและท้าทายให้กับเด็ก?

Read More »