ผลงานการเรียนรู้ Active Learning : ecosystem

ระบบนิเวศใต้ท้องทะเล –นำเสนอเป็นตู้อันตรทัศน์

ระบบนิเวศ ที่จำแนกโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
1) ระบบนิเวศพื้นดิน (Terrestrial Ecosystem) เช่น ระบบนิเวศป่าดิบเขา, ระบบนิเวศป่าชายเลน, ระบบนิเวศป่าเต็งรัง, ระบบนิเวศทุ่งหญ้า, ระบบนิเวศทะเล
ทราย, ระบบนิเวศป่าดิบชื้นเขตศูนย์สูตร
2) ระบบนิเวศน้ำ (Aquatic Ecosystem) เช่น ระบบนิเวศน้ำจืด, ระบบนิเวศน้ำเค็ม, ระบบนิเวศน้ำกร่อย

ตัวอย่างผลงานเรื่องระบบนิเวศใต้ท้องทะเล

Triorama

ที่มาของภาพ : http://msryansartwall.blogspot.com/2013/12/ecosystem-triarama.html

แบบสำเร็จ (template)

ดู วิธีทำ Triorama

 

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ปฐมวัยและแยกตามกลุ่มสาระฯ

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง