Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | สะเต็มศึกษา : สร้างเครื่องบินกัน

สะเต็มศึกษา : สร้างเครื่องบินกัน

อย่างน้อยเรียนรู้ว่าโครงสร้างของเครื่องบินประกอบไปด้วยอะไรบ้าง..แล้วน้องโตๆต่อยอดนะว่าจะทำให้บินได้อย่างไร–ท้าทาย

วางแผนทำโครงงานสะเต็มศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนตามใบกิจกรรมต่อไปนี้

ที่มาhttp://www.benpublishing.net/2017/11/07/stem-projects/

หะ3-1

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

หะ3

ที่มาของภาพ http://wonderfuldiy.com/wonderful-diy-toilet-roll-airplanes/

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

 

คลิกทีนี่ดูข้อมูลสื่อคณิต-วิทย์-สาระอื่นๆ

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …