สะเต็มศึกษา : รถแข่งหนังสะติ๊ก

เตรียมหลอดดูดน้ำ2หลอด ฝาขวดพลาสติก2ขนาดๆละ2ฝา ไม้เสียบลูกชิ้น2อันและหนังสะติ๊ก..ก็ทำรถแข่งเร็วปรื้ดๆได้ อ๊ะๆ แล้วอย่าลืมทำใบกิจกรรมเป็นแนวการดำเนินการด้วย>>>

Rubber-band-car-feature-image1

ที่มาของภาพ : http://rubber-band-car-straws

ทำใบกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา ตัวอย่างเช่น

wksheets

ที่มาของภาพ : http://Rachel Lynette@Minds in Bloom

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

rubber-band-car-supplies

rubber-band-car-straws

rubber-band-car-frame

rubber-band-car-peg-axle

rubber-band-car-rubber-band

rubber-band-car-attached-wheels

คลิกที่นี่อัพเดตข้อมูลสื่อวิทยาศาสตร์

คลิกที่นี่อัพเดตข้อมูลสื่อคณิตศาสตร์

คลิกที่นี่อัพเดตข้อมูลสื่อแยกตามกลุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …