Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา..มาสร้างโดมกัน

สะเต็มศึกษา..มาสร้างโดมกัน

หลอดดูดกาแฟพลาสติก..จะมาสร้างโดมได้ยังไง..ตามมาดู

สะเต็มศึกษา..มาสร้างโดมกัน

1

ที่มาของภาพ: http://babbledabbledo.com/stem-kids-straw-geodesic-dome/

วัสดุอปุกรณ์และวิธีทำ

2

3

4

5

6

7

8

9

ที่มาของภาพ : http://Rachel Lynette@Minds in Bloom

 

ตัวอย่างใบกิจกรรม

จากหนังสือ โครงงานสะเต็มศึกษา

คลิก ที่นี่ ดูเพิ่มสื่อกิจกรรมการเรียนรู้-โครงงาน-แบบทดสอบ-รายงานวิจัยในชั้นเรียน

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …