Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | ตัวอย่าง mind map เศรษฐกิจพอเพียงด้วยภูมิปัญญาไทย

ตัวอย่าง mind map เศรษฐกิจพอเพียงด้วยภูมิปัญญาไทย

ผลงานการเรียนรู้ผ่าน Mind Map..เรื่องดีๆของไทย..สวยๆ

ตัวอย่าง mind map เศรษฐกิจพอเพียงด้วยภูมิปัญญาไทย

ไทย1

ที่มาของภาพ :http://www.krujongrak.com/

ไทย5

ที่มาของภาพ : http://lower-secondary-swrsschool.blogspot.com/2013_07_01_archive.html

ไทย6

ที่มาของภาพ : https://ploymikky56.wordpress.com/author/ploymikky56/

ไทย7

ที่มาของภาพ : https://vichsuda.wordpress.com/page/2/

ไทย9

ที่มาของภาพ : https://vichsuda.wordpress.com/page/2/

ดูเพิ่ม คู่มือ เกมและกิจกรรมBBL โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

   

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …