วิธีผลิตสื่อพับ (foldables) แบบพับ2, 3และพับ4

เด็กจะได้ไม่เบื่อ..สื่อพับ(foldables)เป็นอีกมิติหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ตลอดเวลากับเนื้อหาสาระฯและการพัฒนากระบวนการคิด มีหลากหลายแบบพร้อมวิธีทำ..มาดูกันเลย

 

วิธีผลิตสื่อพับ (foldables) แบบพับ2, 3และพับ4

สำหรับการเรียนแบบ Interactive Learning เด็กไม่น้อยที่เบื่อการขีดเขียนนั่งเรียนนิ่งๆ อาจชอบวาด ชอบประดิษฐ์ ฯ ก็จะได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างสนุกสนานและท้าทายมากยิ่งขึ้น สือประเภทนี้อาจจะสอดแทรกในกระบวนการเรียนรู้ได้ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการนำสู่บทเรียน กิจกรรมขณะเรียนเช่นบันทึกสิ่งที่เรียนเป็นสมุดโน้ตที่มีปฏิสัมพันธ์(Interactive Notebooks) กิจกรรมสรุปบทเรียน หรือกิจกรรมโครงงาน เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

แบบที่1 สื่อพับ2 เรือง ส่วนประกอบของพืช

foldables1

ที่มาของภาพ : http://theinspiredclassroom.blogspot.com/2011/08/plant-parts-and-their-jobs-science.html?m=1

วัสดุที่ใช้ กระดาษสีขาวขนาด A4 ดินสอสี กรรไกร และปากกา

วิธีการ นำกระดาษมาตัดครึ่งตามขวาง แล้วพับแบ่งครึ่งเพื่อเป็นรูปเล่ม  4 หน้า สรุปเนื้อหาเป็นหัวข้อเช่น 2-3 -4-5หัวข้อ  แล้วนำครึ่งด้านซ้ายแบ่งตามขวางออกเป็น 4 ส่วน(ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่แบ่งได้)  ดังในภาพตัวอย่างแบ่งเป็นหัวข้อตามส่วนประกอบของพืช 4ส่วน แล้วตัดแยกเป็น4ส่วน วาดภาพ เขียนเนื้อหาด้านในให้ตรงกับหัวข้อที่แบ่งและเขียนไว้บนปกนั้น

foldables1 foldables2 foldables3

แบบที่2.1 สื่อพับ3 เรื่อง นกเพนกวิน

interactive nb1

ที่มาของภาพ : http://www.tunstallsteachingtidbits.com/2015/12/penguin-interactive-science.html

วัสดุที่ใช้ กระดาษสีดำ ส้มและขาว กรรไกร กาว คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์

วิธีการ นำกระดาษมาพับ3 โดยให้มีรอยแยกชนกันกลางเล่ม และพลิกได้เป็นปกหนังสือ ตกแต่งส่วนอื่นเพื่อทำเป็นหนังสือรูปนกเพนกวิน เช่น ตา ปาก ปีกและเท้านกให้สวยงาม แล้วจัดแบ่งเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ โดยแบ่งเป็นส่วนหน้าปก เนื้อใน ภาพประกอบ ข้อความและส่วนที่นักเรียนต้องเขียนหรือพิมพ์เพิ่มเติม

จุดเด่น เล่มนี้มีการใช้คำถามนำในแต่ละหัวข้อที่ต้องการนำเสนอ

 

 

interactive nb1

interactive nb1-1

interactive nb1-2

interactive nb3  interactive nb4

 

แบบที่ 2.2 สื่อพับ3 เรื่อง compound words

รืะำพ6

ที่มาของภาพ : http://reliefteachingideas.com/compound-words-foldable/

วัสดุที่ใช้ กระดาษสีขาว ขนาด A4

วิธีการ นำกระดาษมาพับ3 โดยให้มีรอยแยกชนกันกลางเล่ม และพลิกได้เป็นปกหนังสือ  สรุปคำศัพท์ compound word ที่ต้องการนำเสนอพร้อมภาพประกอบ ด้านซ้ายและขวามาแบ่งตามขวางออกเป็น 4 ส่วน(คำศัพท์4คำ)  ดังในภาพ วาดภาพคำ2คำที่นำมารวมกันพร้อมภาพประกอบ หากพลิกดูจะพบคำcompound wordด้านใน (ทุกคำ) และระบายสีภาพให้สวยงาม

จุดเด่น เล่มนี้มีการใช้ภาพประกอบสวยงามและสื่อความหมายได้ดี

ดูเพิ่มหนังสือ โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects  http://www.benpublishing.net/2016/04/14/creative-english-projects/

รึ1 รึ2 รืะำพ6

 

แบบที่3 สื่อพับ4-5 เรื่อง กบ

frog1

ที่มาของภาพ : http://lifeovercs.com/13-days-of-learning-printables-day-one-three-frog-freebies/

วัสดุที่ใช้ กระดาษ โปสเตอร์สีเขียว กระดาษA4 สีขาว คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์

วิธีการ สรุปเนื้อหาสำคัญเรื่อง วัฏจักรของชีวิตกบ มี4ขั้นตอน จึงนำกระดาษมาเพื่อพับแบบพัด(accordion)เป็น 4ส่วน พิมพ์เนื้อหา4ขั้นตอนนั้นมาปิดไว้เป็นเนื้อในพร้อมภาพประกอบ ส่วนปกของหนังสือตัดภาพกบที่ให้ขนาดพอดีกับรูปเล่ม

จุดเด่น เล่มนี้ประยุกต์ทำหนังสือสวย มีภาพหน้าปกแบบ ไดคัต(die cut)

frog frog1

คิดเพิ่มเติมได้อีกมากมาย เช่น

inter6

inter9 inter10

ที่มาของภาพ : http://theinspiredclassroom.blogspot.com/2012/01/about-to-start-weather.html

หนังสือใหม่ โครงงานสะเต็มศึกษา 

 

 

Facebook สื่อและนวัตกรรม ดูเพิ่มเติม Ben Publishing Co.,Ltd.

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย

20โครงงาน ช่วยครูจัดประสบการณ์ PBL (Project-Based Learning) ช่วยน้องให้ได้ฝึกคิดและลงมือทำ