Home | BEN Books n CDs | กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

โครงงานสะเต็มศึกษา

นำเสนอรายงานการทำโครงงานสะเต็มศึกษา เป็นขั้นเป็นตอน พร้อมขั้นตอนการประดิษฐ์ที่ละเอียด มีกิจกรรมนำสู่โครงงาน ตัวอย่างใบงาน ใบความรู้ แนวการประเมินผลงาน มาดูกัน>>

Read More »

โครงงานคณิตศาสตร์

เมื่อเด็กๆได้ลงมือปฎิบัติทำโครงงาน..การคิดวางแผนกระบวนการและการคิดคำนวณจึงไม่ใช่เรื่องยาก และยิ่งได้ทำงานประดิษฐ์ก็จะได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงสุดคือการคิดสร้างสรรค์ไปด้วย จนสำเร็จได้ชิ้นงาน และสามารถสื่อสารนำเสนอได้ซึ่งเป็นทักษะพึงประสงค์ในศตวรรษที่21

Read More »