Home | สื่อการสอนอื่นๆ (page 40)

สื่อการสอนอื่นๆ

กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.1

จุใจด้วยกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการเรียนรู้วิทย์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯพร้อมใบงานและใบกิจกรรม

Read More »