Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ (page 35)

งานประดิษฐ์

พับบ้านตุ๊กตาทำสื่อและของเล่น

งานพับกระดาษหรือ Origami  ช่วยฝึกสมองคือได้ฝึกคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และเสริมสร้างให้เด็กมีสมาธิ..ตัวอย่างนี้เป็นการนำกิจกรรมง่ายๆมาจัดให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ..และบูรณาการได้ดีมาก มาดูกัน

Read More »

วิธีสานตะกร้า กล่องและของใช้จากกระดาษนิตยสาร

5 แบบกับงานสานด้วยกระดาษนิตยสาร…เพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรที่มีและใช้ได้คุ้มค่ามากอย่างน่าทึ่ง!!!!  

Read More »

ผลงานการเรียนรู้ด้วย Interactive Activity จากจานกระดาษ

Active Learning เป็นการเรียนที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติ จึงได้มีปฎิสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ บทเรียนและครู จนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ได้ ..มาดูตัวอย่างกิจกรรมง่าย-ยากของเด็กหลายๆระดับกัน>

Read More »