Home | BEN Books n CDs | เทคนิคการประดิษฐ์สื่อและของเล่น

เทคนิคการประดิษฐ์สื่อและของเล่น

วัสดุเหลือใช้มีอยู่มากมาย..จะทิ้งไปให้เป็นขยะที่เพิ่มมลภาวะเป็นพิษให้โลก ทำไม? นำวัสดุเหล่านั้นมาคิดสร้างสรรค์และบูรณาการกับสาระข้อความรู้ประดิษฐ์สื่อและของเล่นได้หลากหลายมาดูกัน >>

เทคนิคการประดิษฐ์สื่อและของเล่น

CV-MEDIA

ผู้เขียน : ฤกษ์ระพี โสภณและปราชญ์ รัตนานันท์

รูปเล่ม : ขนาด 8.5×10.75นิ้ว ปกสี่สีกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV เนื้อในจำนวน 80 หน้า(กระดาษปอนด์80แกรม พิมพ์ สี่สีจำนว80หน้า)

สำหรับ : ผู้เรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา-บุคคลทั่วไป

เนื้อหา : นำเสนอวิธีการนำวัสดุไม่ใช้แล้วหรือต้องการทิ้งนำกลับมาใช้ใหม่โดยประดิษฐ์ เป็นสื่อ ของเล่นเพื่อลดโลกร้อนและลดรายจ่าย พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 แต่ละบทมีขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงานรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการขยายผลไปสู่่ชิ้นงานประดิษฐ์ที่หลากหลายเพิ่มเติม

ราคา : 175 .- สำหรับครูเป็นชุดหนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดเพื่อความสะดวกในการเตรียมสื่อการเรียนรู้ ราคาชุดละ275.-

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublsh/

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถติดตามชมรายสื่อเกมภาษา แบบฝึกใบงาน โครงงานและรายงานทุกกลุ่มสาระได้ที่ https://www.facebook.com/benpublsh/posts/1111945748821612

สารบัญสรุปเนื้อหาและชิ้นงานที่ได้แต่ละโครงงาน

 

M01

M02

BSS-01

BSS-02

BSS-03

M03

M04

Bss-04

รายการนี้จำหน่ายเป็นไฟล์ PDF และไฟล์เวิร์ด ราคา 300.- สั่งซื้อ in box ของเพจนี้> https://www.facebook.com/benpublish/ หรือโทร.08-1647-7076

แนะนำหนังสือออกใหม่!!!

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ …