เกม “Ping Pong Tic Tac Toe”

เกมท้าทาย  “Ping Pong Tic Tac Toe” ..จัดง่ายเพียงแค่มีถ้วยพลาสติก9ถ้วยและลูกปิงปอง2-3โหล ..จัดเลย..จัดเลย Active Learning

เกม “Ping Pong Tic Tac Toe”

ping

กิจกรรม เดี่ยวหรือคู่

ลักษณะ เป็นการแข่งขันกันโยนลูกปิงปองลงถ้วยพลาสติก

วัสดุและอุปกรณ์ ถ้วยพลาสติก9ถ้วยและลูกปิงปอง2-3โหล

กติกา เหมือนเกม Tic Tac Toe คือ หากโยนลูกปิงปองเรียงกันได้เป็นแนวขวาง เฉียง หรือยาว ก็จะได้แต้ม และคะแนนยืดหยุ่นตามความเหมาะสม

ที่มาของภาพ http://loriandscottsfamily.blogspot.com/2010/09/minute-to-win-it.html?m=1

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

ข้อมูล สื่อเพื่อการเรียนรู้แยกตามกลุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …