โครงงานคณิตศาสตร์ สมการอย่างง่ายๆ

ผลงานจากการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง จำนวน การบวก การลบ –สนุกๆ

บูรณาการกับสาระอื่นๆเช่นสังคมศึกษาเรืองวันสำคัญ วิทยาศาสตร์เรื่องพืชมีดอก และอืนๆ

สื่อคณิตศาสตร์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL และ Active Learning คลิกที่นี่

โครงงานสะเต็มศึกษา***NEW

โครงงานคณิตศาสตร์***ขายดี

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …