Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | สะเต็มศึกษา:มาทำรถไฟของเล่นแล่นได้ด้วย

สะเต็มศึกษา:มาทำรถไฟของเล่นแล่นได้ด้วย

เศษวัสดุไม่ใช้แล้ว — มองๆดูแล้วลองคิดสร้างสรรค์ทำของเล่นเคลื่อนที่กัน มีวิธีทำ>

ง่ายสำหรับผู้เรียนตามกระบวนการบูรณาการสะเต็มศึกษา นำ ใบกิจกรรม นี้มาใช้

(นำมาจาก http://www.benpublishing.net/2017/11/07/stem-projects/ )

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มา : https://youtu.be/gYxW8xKl9IQ

แนะนำหนังสือออกใหม่

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิก ที่นี่ ดูเพิ่มสื่อเสริมการเรียน โครงงาน วิจัยในชั้นเรียน

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …