Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | สะเต็มศึกษา โครงงานสะพานใหญ่ยักษ์

สะเต็มศึกษา โครงงานสะพานใหญ่ยักษ์

โครงงานอลังการ .. คิดได้ไง มาดูกันเลย

Boys-and-Girls-Lifting-Bridge

แนวคิดและทีมา ดูรายละเอียดได้ที่ http://blogs.solidworks.com/teacher/wp-content/uploads/sites/3/Solution-in-Designing-Big-Bridge.pdf

ตัวอย่างกระบวนการบูรณาการ STEM ตามใบกิจกรรม

จากหนังสือ โครงงานสะเต็มศึกษา

1-1

คลิกที่นี่อัพเดตข้อมูลสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ทุกวัน

แนะนำ โครงงานสะเต็มศึกษา ออกใหม่

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …