Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | เกมคิดเลขในใจ/คิดเลขเร็ว

เกมคิดเลขในใจ/คิดเลขเร็ว

มีเทคนิคดีๆมาบอก

เกมที่1mental-maths2

เกมที่2

mental-maths1

เกมที่3

mental-math3

เกมที่4 

mental-math4

เกมที่5

mental-math2

ที่มาของภาพ : http://topnotchteaching.com/lesson-ideas/mental-maths-5/

คลิกที่นี่ อัพเดตข้อมูลสื่อคณิตศาสตร์

คลิกที่นี่ อัพเตดข้อมูลสื่อกลุ่มสาระฯอื่นๆ

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …