สะเต็มศึกษา : เทศกาลคริสต์มาส

มาบูรณาการเทศกาลที่ใกล้จะมาถึง ..มีตัวอย่างพร้อมใบกิจกรรม>

สะเต็มศึกษา : เทศกาลคริสต์มาส

christ

ที่มาของภาพ : http://littlebinsforlittlehands.com/christmas-stem-ideas-kids/

christ1

christ2

ตัวอย่างใบกิจกรรม

จาก หนังสือโครงงานสะเต็มศึกษา http://www.benpublishing.net/2017/11/07/stem-projects/

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …