Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | สะเต็มศึกษา : มีดินสอจะต่อเป็นอะไรดี?

สะเต็มศึกษา : มีดินสอจะต่อเป็นอะไรดี?

มาดูไอเดียนี้กันเลย

สะเต็มศึกษา : มีดินสอจะต่อเป็นอะไรดี?

stem-activities-for-kids-with-2-pencils-rectangle-1-300x278

stem-activities-for-kids-with-2-pencils-starting-768x560

stem-activities-for-kids-with-2-pencils-buildingup-768x682

💕🙋‍♀️ที่มาของภาพ : http://jdaniel4smom.com/2016/08/stem-activities-for-kids-with-pencils.html

💕🙋‍♀️อัปเดตคู่มือจัดกิจกรรมเรียนรู้- แบบฝึก-เกมฝึกคิด-ใบงานและแบบทดสอบ-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียน > http://www.benpublishing.net/2016/09/10/book-list/ โทร.08-1647-7076 และ Line ID : khunnai.benyapha

💕🙋‍♀️แนะนำ โครงงานสะเต็มศึกษา

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …