Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | กิจกรรมสะเต็มศึกษา..หนึบหนับจับมาสร้าง

กิจกรรมสะเต็มศึกษา..หนึบหนับจับมาสร้าง

สะเต็มศึกษา..จัดกิจกรรมจากสิ่งรอบตัว มาดูตัวอย่างนี้กัน น้องๆจะสร้างอะไรได้บ้าง

กิจกรรมสะเต็มศึกษา..หนึบหนับจับมาสร้าง

gumdrop-bridge-building-suspension-bridge-engineering-ipad-model-lego-men-680x1024

gumdrop-bridge-building-engineering-activity-toothpicks-gumdrop-building-680x1024

ที่มาของภาพ : http://gumdrop-bridge-building-suspension-bridge-engineering-ipad-model-lego-men-680×1024

ตัวอย่างใบกิจกรรมสะเต็มศึกษา

แนะนำหนังสือออกใหม่ โครงงานสะเต็มศึกษา

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมการเรียนรู้ปี2560

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …