Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | วิธีสร้างเกมลูกเต๋าเล่าเรื่อง ไทย-อังกฤษ

วิธีสร้างเกมลูกเต๋าเล่าเรื่อง ไทย-อังกฤษ

ตัวอย่างการสร้างเกมภาษา พร้อมแบบสำเร็จ

วิธีสร้างเกมลูกเต๋าเล่าเรื่อง ไทย-อังกฤษ

 

cu-be cube1 cube2 cube4 cube5 cube6

ปริ้นต์แบบสำเร็จ https://www.scribd.com/doc/69779417/Story-Cubes

ที่มาของภาพ https://www.scribd.com/doc/69779417/Story-Cubes

ดูเพิ่ม

สื่อกิจกรรมเสริมทักษะ โครงงาน ภาษาไทย

สื่อกิจกรรมเสริมทักษะ โครงงาน ภาษาอังกฤษ

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …