Home | BEN Books n CDs | รายการหนังสือและไฟล์ของ BEN 2023

รายการหนังสือและไฟล์ของ BEN 2023

สื่อเสริมประสิทธิภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ21 : หนังสือการบริหารโรงเรียน คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ เกมและกิจกรรมBBL โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

รายการหนังสือและซีดีของ BEN

 

 

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมอัพเดตทุกวัน

หนังสือขายดี

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง Related