Home | BEN Books n CDs | รายการหนังสือและไฟล์ของ BEN 2022

รายการหนังสือและไฟล์ของ BEN 2022

สื่อเสริมประสิทธิภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ21 : หนังสือการบริหารโรงเรียน คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ เกมและกิจกรรมBBL โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

รายการหนังสือและซีดีของ BEN

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมอัพเดตทุกวัน

หนังสือขายดี

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

สื่อจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย

เพื่อพัฒนาร่างกาย สมอง และเรียนรู้รอบตัวจากการลงมือทำผ่านโครงงานและกิจกรรมสร้างสรรค์ Related