Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | กล่องรองเท้าแปลงร่าง

กล่องรองเท้าแปลงร่าง

โอ้โฮ..ตั้ง15แบบ..ได่ทั้งของเล่นและของใช้เท่ๆมากมาย

กล่องรองเท้าแปลงร่าง

15แบบเท่ๆ

7

1

2 3

4

5 6 8

9

10

11

12

13

14

15

ที่มาของภาพ :

http://www.toolsforkidschurch.com

http://www.crafthubs.com/upcycle-your-shoeboxes/36403

http://ที่มาของภาพ : http://www.tipjunkie.com/post/things-to-make-using-a-shoebox-diy/

ดูเพิ่ม  สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21

ดูเพิ่ม โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง Related