Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | ตุ๊กตาเล่นชิงช้า..ในกล่องน้อยของหนู

ตุ๊กตาเล่นชิงช้า..ในกล่องน้อยของหนู

อย่า..อย่าทิ้งกล่องรองเท้า..นำมาประดิษฐ์เป็นสื่อหรือของเล่นได้เท่ๆเลย..มาดูตัวอย่างและวิธีทำกัน>

ตุ๊กตาเล่นชิงช้า

สื่อตู้อันตรทัศน์ (diorama or box scene) เป็นสื่อทัศนวัสดุ3มิติที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อจำลองหรือเลียนแบบเรื่องราวสิ่งต่างๆ ธรรมชาติ บรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นของจริง ประกอบด้วยหุ่นจำลองหรือmodelหลายๆแบบที่นำมาจัดประกอบเป็นฉากของเรื่องราวจำลองไว้ในตู้ กล่อง กรอบหรือกระบะเพื่อการนำเสนอ (จาก หนังสือเทคนิคการประดิษฐ์สื่อและของเล่น หน้า46-51)

sw5

ที่มาของภาพ : http://krokotak.com/2014/05/swing-from-an-empty-shoe-box/

วิธีทำ

sw2

sw4

หไ4-1

sw3

sw1

ดูเพิ่ม สื่อปฐมวัยและกลุ่มสาระฯต่างๆ

แนะนำ โครงงานเด็กเล็ก โครงงานสะเต็มศึกษา

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง Related