Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | แนวคิดหลัก 5 ข้อในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาปฐมวัย

แนวคิดหลัก 5 ข้อในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาปฐมวัย

“สะเต็มศึกษา พัฒนาเด็กไทย” ..สรุปแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมของปฐมวัย ดังนี้….

“แนวคิดในเรื่องสะเต็มศึกษานั้นเป็นกระบวนการเชิงระบบแบบวิทยาศาสตร์ ที่นำมาเชื่อมโยงในกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลงานหรือชิ้นงาน  จากการคิดค้น การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ซึ่งสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน โดยนำสิ่งที่เรียนรู้ในระบบโรงเรียนไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างมี ประสิทธิภาพได้” ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว

cup1

วิธีการจัดกิจกรรม เพื่อถึงดูดใจของเด็กเพื่อให้มีความ รู้สึกสนุกในการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้คุณครูและผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวคิดหลัก 5 ข้อ คือ

1.) ครูต้องเน้นการบูรณาการ

2.) ครูต้องช่วยให้นักเรียนมีความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาที่เรียนกับที่ได้ เรียน ไปแล้ว

3.) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

4.) ท้าทายความคิดของผู้เรียน 

5.) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและทำความเข้าใจที่สอดคล้องกับ เนื้อที่เรียน

โดยการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ การจัดทำรูปแบบ ตัวอย่างกิจกรรม เข้ากับชีวิตประจำวันเพื่อสามารถเห็นความสำคัญ และการกระตุ้นให้นักเรียนเข้ามาเรียนในสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งแนวทางเหล่านี้จะแก้ปัญหาจำนวนกำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์ และทำให้คนทั่วไปมีทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ มากขึ้น”

 

ที่มา : http://www.stemedthailand.org/?news=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%86-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80

ดูเพิ่ม : สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ออกใหม่ : โครงงานสะเต็มศึกษา

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …