หัดอ่านเขียนด้วยกิจกรรมสนุก

interactive activities..น้องๆจะเรียนและหัดอ่านเขียนสนุกอย่างมีปฏิสัมพันธ์จากกิจกรรมเล็กๆแต่หลากหลาย มีตัวอย่างพร้อมtemplate>>>

หัดอ่านเขียนด้วยกิจกรรมสนุก

นอกจากน้องๆจะฝึกการอ่านและเขียนจากแบบฝึกหัดแล้ว..การได้ลงมือปฏิบัติ เน้นย้ำข้อความรู้ นำมาคิดและสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานจะสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนานพร้อมกับการพัฒนากระบวนการคิดเป็นระบบ แล้วขยายผลถึงการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

read begin2ที่มาของภาพhttp://www.123homeschool4me.com/

read begin1

 read begin

ปริ้นต์ แบบสำเร็จ(template) หมวกตัวA-Z

read beging3

ดูเพิ่ม คู่มือจัดประสบการณ์ กิจกรรมและใบงานBBL โครงงานและตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง