รายงานวิจัยในชั้นเรียน5บท

เพื่อการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมและอ้างอิง…

รายงานวิจัยในชั้นเรียน5บท

วิจัย

1.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics โดยใช้ชุดการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ลิงก์  http://www.vcharkarn.com/blog/35915/4

2.ฃื่อเรื่อง  การพัฒนาความสามารถในการเติม ing ท้ายคำกริยาใน Present Continuous Tenseของนักเรียนชั้นประถมปีที่3 ภาษาอังกฤษ

ลิงก์ http://www.swis.act.ac.th/html_edu/act/temp_emp_research/1105.pdf

3.ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐศาสตร์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่5

ลิงก์ https://kittipongsk.files.wordpress.com/2011/10/e0b89ae0b897e0b884e0b8b1e0b894e0b8a2e0b988111.pdf

4.ชือเรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเรื่องพลเมืองดีของสังคมของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ลิงก์ http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/1259/131788.pdf?sequence=1

5.ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ลิงก์ http://swis.acp.ac.th/pdf/research/oratai_54.pdf

6.ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเรื่องรูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยใช้แบบฝึก

ลิงก์ http://swis.acp.ac.th/pdf/research/thitiya_2.pdf

7.ชื่อเรื่อง ชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ลิงก์ http://imjungzzz109.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

8.ชื่อเรื่อง การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ลิงก์ http://www.acs.ac.th/research/sukhsuksa_files/130%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%20(%E0%B8%A1.%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2).pdf

9.ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้วิชาส23107ประวัติศาสตร์ไทย6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ปีการศึกษา 2556

10. ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

โดยใช้ชุดการสอนเรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่

ลิงก์  https://drive.google.com/file/d/1W32SPBtm81i2yaLHRmNA7lTAXPWBk7x1/view

 

 

 

ดูเพิ่ม คู่มือจัดการเรียนรู้ เกมและกิจกรรมBBL โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ค้นงานวิจัย>>>

สุดยอด? ตย.ผลงานการเรียนรู้ผ่านโครงงาน?ดูแต่ละรายการที่ > http://www.benpublishing.net/2016/09/10/book-list-2019/

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง