Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | หอคอยกระดาษ:สะเต็มศึกษา

หอคอยกระดาษ:สะเต็มศึกษา

กระดาษจะสร้างเป็นหอคอยได้ยังไงน้า…..คำตอบคือสร้างได้..มาดูกัน

หอคอยกระดาษ : สะเต็มศึกษา

the tower

the tower5

 

ตัวอย่างใบกิจกรรม จาก โครงงานสะเต็มศึกษา 

 

pp tower3

the tower1

pp tower

pp tower1

ที่มาของภาพhttp://mcgeehaisley.blogspot.com/2015/11/index-card-towers-working-on-their.html

 

the tower2

 

the tower3

ที่มาของภาพ :http://www.schenectady.k12.ny.us/users/pattersont/Engineering_Principles/ProjectGuide.html

มีรายงานการทำโครงงานเรื่องนี้ ในเล่ม โครงงานสะเต็มศึกษา 

 

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรุ้คณิตศาสตร์

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …