Home | สื่อการสอนอื่นๆ | คณิตศาสตร์ | ฝึกคิดพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยเกมจุดต่อจุด

ฝึกคิดพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยเกมจุดต่อจุด

เกมจุดต่อจุดคณิตศาสตร์ นี้ให้ประโยชน์อย่างน้อย4ประการคือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกเรื่องจำนวน/การนับและสร้างเจตคติ..สนุกๆ

ฝึกคิดพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยเกมจุดต่อจุด

 

dot1-1

ที่มาของภาพhttp://kidsprintablescoloringpages.com/cat-to-50-points-56.htm

dot1-2

ที่มาของภาพhttp://: http://kidsprintablescoloringpages.com/cat-to-50-points-56.htm

 

Dot1

ที่มาของภาพ : http://kidsprintablescoloringpages.com/cat-to-50-points-56.htm

dot1-3

ที่มาของภาพ: http://freecoloringpages.co.uk/?q=dot%20to%20dots%201-20

dot1-4

ที่มาของภาพhttp://freecoloringpages.co.uk/?q=100%20to%20200

ดูเพิ่ม คู่มือและสื่อสำหรับจัดประสบการณ์ชั้นปฐมวัย

สื่อกิจกรรม-โครงงาน-วิจัยฯแยกตามกลุ่มสาระฯ

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …