Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | ตกแต่งป้ายนิเทศสำหรับฤดูกาลต่างๆ

ตกแต่งป้ายนิเทศสำหรับฤดูกาลต่างๆ

การจัดป้ายนิเทศจะสวยโดดเด่นได้คือ มีเอกภาพ หรือ unity .. ตัวอย่างหลากหลายแบบนี้น่าสนใจ>

ตกแต่งป้ายนิเทศสำหรับฤดูกาลต่างๆ

 

Rainy Season

bb rain

ที่มาของภาพ : http://myclassroomideas.com/category/bulletin-board-ideas/page/57/

 

Summer

bb summer

ที่มาของภาพhttp://www.mpmschoolsupplies.com/ideas/bulletin-board-ideas/high-school/

 

Winter

bb winter

ที่มาของภาพ : http://www.thebilingualcafe.com/our-classroom-bulletin-boards/

 

Fall

bb fall

ที่มาของภาพ : http://www.pinterest.com

 

Spring

bb spring

ที่มาของภาพ : http://blog.schoolspecialty.com/everything-education/outside-the-box-bulletin-board-ideas/f

แนะนำหนังสือออกใหม่!!!

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …