Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | กิจกรรมสะเต็มศึกษา..ที่ท้าทาย

กิจกรรมสะเต็มศึกษา..ที่ท้าทาย

มาสร้างสะพานด้วยไม้ไอศกรีม…จะแข็งแรงได้อย่างไร? มาดูวิธีทำ..

มาสร้างสะพานด้วยไม้ไอศกรีม

ที่มาhttps://diyfamily.wordpress.com/2009/09/14/popsicle-stick-bridge/

bridge1-1

 

แบบและวิธีทำ

bridge1-2

 

e1fbe236dbf661d395f0c63321abc27f

 

อีกแบบที่เริ่มจากนำไม้ไอศกรีมมาติดกันเป็นรูปสามเหลี่ยม

 

ตัวอย่างใบกิจกรรม

1-vertiklano-vrtlarstvo

 

1

 

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …