Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | จดด้วยภาพและภาษา-Interactive notebook

จดด้วยภาพและภาษา-Interactive notebook

ตัวอย่างการเรียนสนุก รู้รอบและสื่อสารอธิบายได้..ตามแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ ที่ประยุกต์หลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกันโดยผ่านสมุดจดปฏิสัมพันธ์ ..มาดูตัวอย่างกัน

ตัวอย่าง Interactive notebook

61637f735c8999c1d637e97d0087ae4f

ที่มาของภาพhttp://TeachersPayTeachers

Interactive notebook  “สมุดจดปฏิสัมพันธ์”  เป็นกระบวนการ “จดบันทึกด้วยภาพและภาษา” เพื่อหัดให้เด็กๆ รู้จักมองสิ่งต่างๆ รอบตัวเองอย่างลึกซึ้ง สามารถสื่อความรู้สึกนึกคิดออกมาผ่านทางภาพและตัวอักษรให้ผู้อื่นได้รับรู้ และมีความสามารถในการอธิบายด้วยเหตุผล เป็นหนึ่งในแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ ที่ประยุกต์หลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกันโดยผ่านสมุดจดปฏิสัมพันธ์ ( สถาบันนโยบายศึกษา )

ตัวอย่างที่1in

in1

ที่มาของภาพhttp://www.lessonplandiva.com/2013/08/interactive-notebooks.html

 

ตัวอย่างที่ 2 

in2

ที่มาของภาพ : https://www.pinterest.com/pin/528961918715945831/

 

ตัวอย่างที่3 

in5

ที่มาของภาพhttp://www.allstudentscanshine.com

ตัวอย่างที่ 4

in8

ที่มาของภาพhttp://: http://thethirdgradezoo.blogspot.com

ตัวอย่างที่5

in9

ที่มาของภาพhttp://www.teachersnotebook.com/product/Tangstar%20Science/interactive-notebook-templates-free-sampler-pack-9-templates-for-commercial-and-personal-use

ตัวอย่างที่ 6

labbook1

ที่มาของภาพ : http://Pinterest.com

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …