Home | Tag Archives: เรือบินกระดาษ

Tag Archives: เรือบินกระดาษ

สะเต็มศึกษา : สร้างเครื่องบินกัน

อย่างน้อยเรียนรู้ว่าโครงสร้างของเครื่องบินประกอบไปด้วยอะไรบ้าง..แล้วน้องโตๆต่อยอดนะว่าจะทำให้บินได้อย่างไร–ท้าทาย

Read More »