Home | BEN Books n CDs | นำขยะ..มาบูรณาการทฤษฎีคณิต สร้างสรรค์ชิ้นงานได้หลากหลาย นี่เลย..

นำขยะ..มาบูรณาการทฤษฎีคณิต สร้างสรรค์ชิ้นงานได้หลากหลาย นี่เลย..

โครงงานคณิตศาสตร์ มีลักษณะสำคัญดังนี้

1.เป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ เป็นปัญหา ข้อสงสัยหรือเป็นเรื่องใหม่และต้องการคำตอบ
2.เป็นการเรียนรู้ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบตามลำดับขั้นตอน
3.เป็นการบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลากหลายสาระฯที่ใช้ทักษะหลากหลายซึ่งจะเป็นพื้นฐานของทักษะชีวิต
4.เป็นการศึกษาข้อมูลรอบด้าน หลากหลายและลึกซึ้ง
5.เป็นการแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง
6.เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญ ครูทำหน้าที่คอยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

วิธีทำโครงงานคณิตศาสตร์ 

แนะนำ หนังสือโครงงานคณิตศาสตร์

ผู้เขียน : ดอกเตอร์แมทธิวและคณะ

รูปเล่ม : ขนาด 8.5×10.75นิ้ว ปกสี่สี เนื้อในจำนวน 86 หน้า(สี่สี4หน้าและขาวดำ82หน้า)

สำหรับ : ผู้เรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา

เนื้อหา : นำเสนอตัวอย่างการทำโครงงานคณิตศาสตร์ พร้อมรายงานครบกระบวนการ จำนวน 16 โครงงาน 42ชิ้นงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนการรายงานครบทุกหัวข้อ พร้อมขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงาน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการขยายผลไปสู่่ชิ้นงานประดิษฐ์ที่หลากหลายเพิ่มเติม

ราคา : หนังสือเล่มละ 180 .- หรือ หนังสือพร้อมไฟล์pdf ชุดละ360.-

การสั่งซื้อ :  ส่งข้อความของเพจ Ben Publishing Co.,Ltd. หรือ LINE ID : khunnai.benyapha

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมการเรียนคณิตศาสตร์2020

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ …