โครงงานคณิตศาสตร์ สมการอย่างง่ายๆ

ผลงานจากการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง จำนวน การบวก การลบ –สนุกๆ

บูรณาการกับสาระอื่นๆเช่นสังคมศึกษาเรืองวันสำคัญ วิทยาศาสตร์เรื่องพืชมีดอก และอืนๆ

สื่อคณิตศาสตร์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL และ Active Learning คลิกที่นี่

โครงงานสะเต็มศึกษา***NEW

โครงงานคณิตศาสตร์***ขายดี

About Benyapha Sophon

Check Also

เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) : Bubble Map

เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ Related