เพลงคลาสสิกที่พัฒนาศักยภาพสมอง

สุดยอดเพลงคลาสสิกที่พัฒนาศักยภาพสมอง ของ Mozart, Chopin, Costantini

อารมณ์มีผลต่อการเรียนรู้

เพลงเหล่านี้ฟังแล้วสมองปลอดโปร่ง ทำให้อารมณ์ดี มีเวลาดื่มด่ำกับความสุนทรีย์ของดนตรี สมองก็ย่อมจะดี!

music from : https://youtu.be/EWDwa5ToY3o

TRACKLIST
Mozart – Piano Concerto N. 21
Mozart – Symphony N. 40 Movt 1 ( 05:32 )
Mozart – Eine Kleine Nacht Movt 2 ( 13:03 )
Mozart – Marriage of Figaro “Overture” ( 18:05 )
Mozart – Violin Sonata K378 Rondeaux ( 22:32 )
Mozart – Horn Concerto Number 3 K447 Movt 2 ( 26:35 )
Mozart – Clarinet Concerto Movt 2 ( 30:54 )
Mozart – Magic Flute Opera “Overture” ( 37:51 )
Mozart – Piano Concerto Number 23 Movt 1 ( 44:59 )
Chopin – Preludio 4 Op. 28 ( 55:45 )
Chopin – Preludio N. 15 “Rain Drop” ( 57:48 )
Chopin – Preludio Op. 28 N. 7 ( 01:03:19 )
Chopin – Studio Op. 25 ( 01:04:09 )
Chopin – Notturno Op. 9 N. 1 ( 01:06:33 )
Chopin – Notturno Op. 15 N. 2 ( 01:11:47 )
Costantini – Sonetto in re b ( 01:15:06 )
Costantini – Berceuse ( 01:18:50 )
Costantini – Lindos ( 01:22:44 )
Enchanted Piano – Heaven ( 01:28:22 )

แนะนำหนังสือออกใหม่

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตาม แนวPISA

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาสมองและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

About Benyapha Sophon

Check Also

ใช้กิจกรรมการเขียนอิสระฝึกทักษะการนำตนเองให้เด็กได้อย่างไร?

การทำงานเป็นระบบ  จำเป็นต้องใช้สมองในการคิด วางแผนและลงมือปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียนควรได้รับการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องและหลากหลายให้คิดเป็น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และนำตนเองได้เพื่อก้าวเผชิญกับโลกในชีวิตจริง การเรียนรู้การนำตนเอง (self-directed learning) เป็นทักษะที่สามารถฝึกได้จากความสนใจที่ได้รับการกระตุ้นหรือสนับสนุนให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียน โดยลงมือคิด-วางแผน-ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อสู่ความสำเร็จ จนสามารถนำตนเองไปได้ตลอดชีวิต กับทั้งสามารถเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกด้วย …