Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาทำหนังสือป๊อปอัพอย่างง่ายกัน (1)

มาทำหนังสือป๊อปอัพอย่างง่ายกัน (1)

มีวิธีทำละเอียด>

หนังสือป๊อปอัพอย่างง่าย

popup-easy1

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มาของภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=PIxrtsftXS0

คลิกที่นี่ดูสื่อกิจกรรม โครงงานและวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

ประดิษฐ์โซลาร์เซลล์จากกระป๋องน้ำอัดลม

ใช้กระป๋องน้ำอัดลม กรรไกรอุตสาหกรรม กาวตราช้าง ลวดทองแดง เครื่อง Voltmeterและแสงอาทิตยเท่านั้น ..ไม่ลองไม่รู้ Related