Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | วิธีสร้างเกมลูกเต๋าเล่าเรื่อง ไทย-อังกฤษ

วิธีสร้างเกมลูกเต๋าเล่าเรื่อง ไทย-อังกฤษ

ตัวอย่างการสร้างเกมภาษา พร้อมแบบสำเร็จ

วิธีสร้างเกมลูกเต๋าเล่าเรื่อง ไทย-อังกฤษ

 

cu-be cube1 cube2 cube4 cube5 cube6

ปริ้นต์แบบสำเร็จ https://www.scribd.com/doc/69779417/Story-Cubes

ที่มาของภาพ https://www.scribd.com/doc/69779417/Story-Cubes

ดูเพิ่ม

สื่อกิจกรรมเสริมทักษะ โครงงาน ภาษาไทย

สื่อกิจกรรมเสริมทักษะ โครงงาน ภาษาอังกฤษ

About Benyapha Sophon

Check Also

เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) : Bubble Map

เครื่องมือการคิด(Thinking Tools) สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ Related