เกม “Ping Pong Tic Tac Toe”

เกมท้าทาย  “Ping Pong Tic Tac Toe” ..จัดง่ายเพียงแค่มีถ้วยพลาสติก9ถ้วยและลูกปิงปอง2-3โหล ..จัดเลย..จัดเลย Active Learning

เกม “Ping Pong Tic Tac Toe”

ping

กิจกรรม เดี่ยวหรือคู่

ลักษณะ เป็นการแข่งขันกันโยนลูกปิงปองลงถ้วยพลาสติก

วัสดุและอุปกรณ์ ถ้วยพลาสติก9ถ้วยและลูกปิงปอง2-3โหล

กติกา เหมือนเกม Tic Tac Toe คือ หากโยนลูกปิงปองเรียงกันได้เป็นแนวขวาง เฉียง หรือยาว ก็จะได้แต้ม และคะแนนยืดหยุ่นตามความเหมาะสม

ที่มาของภาพ http://loriandscottsfamily.blogspot.com/2010/09/minute-to-win-it.html?m=1

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

ข้อมูล สื่อเพื่อการเรียนรู้แยกตามกลุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

ใช้กิจกรรมการเขียนอิสระฝึกทักษะการนำตนเองให้เด็กได้อย่างไร?

การทำงานเป็นระบบ  จำเป็นต้องใช้สมองในการคิด วางแผนและลงมือปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียนควรได้รับการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องและหลากหลายให้คิดเป็น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และนำตนเองได้เพื่อก้าวเผชิญกับโลกในชีวิตจริง การเรียนรู้การนำตนเอง (self-directed learning) เป็นทักษะที่สามารถฝึกได้จากความสนใจที่ได้รับการกระตุ้นหรือสนับสนุนให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียน โดยลงมือคิด-วางแผน-ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อสู่ความสำเร็จ จนสามารถนำตนเองไปได้ตลอดชีวิต กับทั้งสามารถเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกด้วย …