Home | หนังสือ | ภาษาอังกฤษ | ไม่อ่าน..สมองก็ไม่มีข้อมูล

ไม่อ่าน..สมองก็ไม่มีข้อมูล

การอ่าน..ช่วยเพิ่มข้อมูลในสมองนะ # 🙂

ไม่อ่าน..สมองก็ไม่มีข้อมูล

y

 

y read1

y read2

 

y read3

 

 

 

 

 

 

y read4

 

 

 

 

y read5

 

 

 

 

ดูเพิ่ม กิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความจากเรื่องสั้นๆ 

About Benyapha Sophon

Check Also

speech contest

ถ้าเตรียมน้องเล็กๆไปเล่านิทานแข่ง ต้องชมตัวอย่างนี้น่ารักมาก > Related