Home | BEN Books n CDs | หนูอยากเป็นนักเขียน

หนูอยากเป็นนักเขียน

มาดูบันได5ขั้นสู่การเขียนร้อยกรอง..ที่น้องๆจะต้องบอกว่า หนูทำได้  🙂

 หนูอยากเป็นนักเขียน

CV-write-thai1-240x300

ผู้เขียน : อ.อภิวรรณ วีระสมิทธ์

รูปเล่ม : ขนาด 18.5×23 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน60หน้า(สีเดียวขาวดำ)

สำหรับ : ผู้เรียนระดับประถมศึกษา

เนื้อหา : นำเสนอกิจกรรมการเขียนร้อยกรองด้วยบันได5ขั้นที่บูรณาการทักษะการคิด คือ เข้าใจเสียงสัมผัส จัดกลุ่มคำพร้อมใช้ ฝึกว่องไวจับคู่ คัดเลือกดูเติมลง ช่องและหัดทดลองเขียนทั้งบท กิจกรรมหลากหลายและการนำ Graphic organizers มาใช้นำเสนอกระบวนการฝึกทักษจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น พร้อมเฉลย

ราคา :79.-

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ https://www.facebook.com/benpublsh/

ข้อมูลเพิ่มเติม : ดู  สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย

ตัวอย่างเนื้อหา

tt06

tt14

ะะ07

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ …